Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Artegence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez formularz kontaktu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Artegence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-583), przy ul. Wołoskiej 9a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000463597, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP: 5213648006, kapitał zakładowy: 153.000,00 zł.

2. Kontakt z nami

Możesz się z nami skontaktować:

 • a) listownie, przesyłając korespondencję na adres: Artegence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa;
 • b) pod adresem e-mail: kontakt@artegence.com;
 • c) telefonicznie pod numerem telefonu: +22 380 13 13.

Wyznaczyliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • a) listownie, przesyłając korespondencję na adres: Artegence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa (z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”),
 • b) pod adresem e-mail: odo@artegence.com;
 • c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 534 168 003.

3. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • a) przekazać odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • b) nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/pomiotem, który reprezentujesz, współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązaniu i utrzymaniu relacji w ramach działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. W przypadku udzielania odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień, oraz nawiązania i utrzymania kontaktu w tym zakresie. Po tym czasie Twoje dane będą przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa.

5. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy powierzyć naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, np. obsługę systemów informatycznych oraz spółce powiązanej kapitałowo, tj. Efigence S.A.

6. Jakie masz prawa?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • a) prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych;
 • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych;
 • c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • d) prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (ze względu na Twoją szczególną sytuację), w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawnie naszego uzasadnionego interesu.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe wskazaliśmy w pkt. 2 powyżej.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie oraz na kontakt z Tobą.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani też profilowaniu.

9. Polityka Prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie www.artegence.com zostały określone w naszej Polityce prywatności.