Artegence Sp. z o.o.
(Klauzula informacyjna dla kandydatów - strona www)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000463597, nr NIP 5213648006, REGON: 146656210, kapitał zakładowy: 153 000,00 zł (dalej: Artegence).

Dane kontaktowe Administratora

Z Artegence możesz się skontaktować:

 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Artegence Sp. z o.o., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa;
 • pod adresem e-mail: kontakt@artegence.com;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 380 13 13.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Artegence będzie przetwarzać Twoje dane osobowe aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje w związku ze stanowiskiem, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności/umiejętności w związku ze stanowiskiem, na które aplikujesz;
 • dokonać wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko, na które aplikujesz.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa (art. 221 § 1 KP) - przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w załączonych dokumentach (w tym w liście motywacyjnym), jeżeli przekazujesz Artegence dane inne niż wskazane w pkt. a) powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • uzasadniony interes Artegence – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby sprawdzić Twoje zdolności/umiejętności, co jest potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które Artegence rekrutuje (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Kategorie odbiorców danych

W razie konieczności Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Efigence, w tym spółce Efigence S.A.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Twoje dane osobowe zawarte w CV oraz załączonej przez Ciebie dokumentacji, w szczególności nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Artegence kontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami oraz nie odsyła aplikacji.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługują Ci następujące prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody);
 • dostępu do treści Twoich danych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem ww. danych.

Realizacja ww. uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Artegence. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani też profilowaniu.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest w dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Tobą kontaktu w celach rekrutacyjnych oraz brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury.

Our website uses cookies. You can change the rules for their use or block cookies in the settings of your browser. More information can be found in the Privacy Policy. By continuing to use the website, you agree to the use of cookies.